Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ


Ένα από τα φαινόμενα που απασχολούν την διοίκηση της δικαιοσύνης στην χωρα  τα τελευταίαχρόνια είναι η αύξηση των προσφυγών στα δικαστήριαγεγονός που έχει συνέπειες στην ομαλήαπονομή δικαιοσύνης.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναζητούνται εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορώνοιοποίοι θα λειτουργούν αποτελεσματικότερα από το υφιστάμενο σύστημα.
Η διαμεσολάβηση αποτελεί έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορώνόπως καιη διαιτησία και ο συμβιβασμός.Η διαμεσολάβηση αποτελεί έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, όπως και η διαιτησία και ο συμβιβασμός.Σε εθνικό επίπεδο  υπάρχει νόμος περί διαμεσολάβησης  3898/2010: http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=W16E-iMSUYw%3d&tabid=132 δεν λειτουργησε ακομα  μετα τη μεταφορά της οδηγίας 2008/52/ΕΚ για θέματα διαμεσολάβησης, η οποία  παρέχει το νομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο προκειμένου ο θεσμός αυτός να ενταχθεί στο δικονομικό δίκαιο της χωρας και θα ρυθμίζει το καθεστώς των διαμεσολαβητών.

Νόμος 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 211/16-12-2010 -Η ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.


Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

ΣΥΝΟΨΗ

Με την οδηγία αυτή, η Επιτροπή ενθαρρύνει την προσφυγή στη διαμεσολάβηση * ως μέσο επίλυσης των διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθώς και ενθάρρυνσης του φιλικού διακανονισμού των διαφορών.
Η οδηγία εφαρμόζεται στις διασυνοριακές διαφορές σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εξαιρουμένων των φορολογικών, τελωνειακών ή διοικητικών υποθέσεων, καθώς και της ευθύνης του κράτους λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας. Δεν εφαρμόζεται στη Δανία.
Πρόσκληση των μερών να προσφεύγουν σε διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών
Η οδηγία, αφού προσδιορίσει τον όρο «διαμεσολάβηση» * και τον όρο «διαμεσολαβητής» *, προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν τα δικαστήρια να προτείνουν στα μέρη την προσφυγή στη μέθοδο αυτή, δίχως ωστόσο να τα υποχρεώνουν. Η διαμεσολάβηση, άλλωστε, δεν θεωρείται ως εναλλακτικό μέσο έναντι των δικαστικών διαδικασιών, αλλά μάλλον ως μια από τις μεθόδους επίλυσης των διαφορών που διαθέτει η σύγχρονη κοινωνία.
Εκτέλεση των συμφωνιών διακανονισμού οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στη διαμεσολάβηση.
Ακόμα και αν οι συμφωνίες διακανονισμού που επιτυγχάνονται μέσω διαμεσολάβησης προσφέρονται, κατά κανόνα, περισσότερο για εκούσια εκτέλεση, η οδηγία μεριμνά ώστε όλα τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια διαδικασία με την οποία να είναι δυνατόν, κατόπιν αιτήσεως των μερών, να επιβεβαιώνεται η συμφωνία με δικαστική ή άλλη απόφαση, ή με δικαστικό ή άλλο έγγραφο εκδιδόμενο από δημόσια αρχή.
Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει την αμοιβαία αναγνώριση και την εκτέλεση των συμφωνιών διακανονισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους ίδιους όρους που καθορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αποφάσεις.
Αναστολή των προθεσμιών παραγραφής
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η προσφυγή στη διαμεσολάβηση, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα διάδικα μέρη δεν κωλύονται να κινήσουν στη συνέχεια δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία σε σχέση με την εν λόγω διαφορά, λόγω παραγραφής ή λήξεως αποσβεστικής προθεσμίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.
Διασφάλιση του απορρήτου και της ποιότητας της διαμεσολάβησης
Ούτε ο διαμεσολαβητής ούτε οι λοιποί εμπλεκόμενοι σε διαδικασία διαμεσολάβησης δεν οφείλουν να προσκομίσουν στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με πληροφορίες που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο μιας διαμεσολάβησης. Αυτό γίνεται μόνον δεκτό:
  • όταν αποδεικνύεται αναγκαίο για επιτακτικούς λόγους δημόσιας τάξης ώστε να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα ενός προσώπου κλπ.·
  • όταν η κοινολόγηση του περιεχομένου της συμφωνίας που προέκυψε από τη διαμεσολάβηση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή ή την εκτέλεση της εν λόγω συμφωνίας.
Τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την εκπαίδευση διαμεσολαβητών και τη σύνταξη προαιρετικών κωδίκων δεοντολογίας, καθώς και την τήρηση των κωδίκων αυτών εκ μέρους των διαμεσολαβητών και των οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης.
Πλαίσιο
Λαμβανομένων υπόψη των αντιδράσεων στη Λευκή Βίβλο του 2002 σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών και μετά τη σύνταξη, τον Οκτώβριο του 2004, ενός κώδικα δεοντολογίας (pdf) για τους διαμεσολαβητές, που εγκρίθηκε από τους ευρωπαίους εμπειρογνώμονες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 22 Οκτωβρίου 2004 μία νομοθετική πρόταση [COM(2004) 718 τελικό] με στόχο να ενθαρρύνει την προσφυγή στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.